Image

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van en door Saskia’s Dansschool, The Starfactory. Hierna te noemen SDS.

Algemeen

 • Eén ieder sport op zijn eigen risico bij SDS.
  SDS en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of persoonlijke ongelukken in en om haar leslocaties en/of tijdens een van de evenementen van SDS.
 • Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid. In geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, dient men zich medisch te laten keuren alvorens deel te nemen aan de lessen bij SDS. Ieder lid draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid.
 • Verlies of beschadigingen aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van SDS door toedoen van een bezoeker zullen te aller tijden verhaald worden op de desbetreffende bezoeker.
 • Foto’s en filmopnames gemaakt tijdens lessen en/of evenementen kunnen worden gebruikt door SDS op website en social media.. De copyright van deze foto’s en opnames berust geheel bij SDS, er kunnen hieraan geen rechten worden verleend.
 • Door dit inschrijfformulier te ondertekenen en deel te nemen aan onze lessen, geeft u ons toestemming om foto’s/video’s die in de les gemaakt worden, te plaatsen op onze website/social media.
 • SDS heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 • Het tarief en de leerstof van de lessen is afgestemd op eigen gebruik. Het is cursisten verboden om het geleerde tijdens de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.
 • Het dragen van sportkleding tijdens de lessen is verplicht.
 • Bij te weinig deelname kunnen groepen komen te vervallen of worden samengevoegd.
 • SDS behoudt zich het recht om gedurende het seizoen roosterwijzigingen door te voeren.
  Gedurende de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen dansles gegeven. Er wordt dan wel een aangepast sportrooster gedraaid.
 • Indien er bij een les 4 leden of minder aanwezig zijn dan gaat de les niet door.
 • Bij ziekte/afwezigheid van een docent zal gezocht worden naar vervanging. Mochten er per seizoen 3 lessen uitvallen door ziekte/afwezigheid van een docent, dan heeft men recht op restitutie van het lesgeld naar rato het aantal vervallen lessen. Dit wordt aan het eind van het seizoen berekend.
 • Afwezigheid van een lid tijdens de lessen, door welke oorzaak dan ook, ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
 • Het abonnement kan tijdelijk on-hold gezet worden i.v.m. een blessure, ziekte, zwangerschap of tijdelijk vertrek naar het buitenland. Dit dient via de mail gemeld te worden bij SDS.
 • SDS behoudt zich het recht de hoogte van het lesgeld voor de cursussen, activiteiten of producten te indexeren.
 • Het is verboden om discriminerende opmerkingen te maken naar medecursisten en pestgedrag wordt nooit getolereerd door SDS.

Inschrijving en betalingsvoorwaarden

 • Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 • Inschrijfkosten bedragen 10,00 euro. Dit bedrag wordt bij de eerste incasso afgeschreven.
 • Nieuwe leden worden automatisch ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief. Leden kunnen zichzelf te alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief
 • Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 • Het lesgeld wordt per maand geïncasseerd en wel rond de 1e van de maand.
 • In de maanden juli en augustus wordt er niet geïncasseerd van de dansleden ivm de zomerstop danslessen. In de zomervakantie wordt er een aangepast sportrooster gedraaid. Van de sportleden wordt er wel geïncasseerd in juli en augustus.
 • Indien SDS een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
 • De tarieven van SDS zijn te vinden op www.saskiasdansschool.nl

Afmelding of wijzigen lidmaatschap

 • Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap dient per mail of schriftelijk te gebeuren.
 • SDS hanteert 1 maand opzegtermijn mits er voor het 1e van de maand opgezegd wordt. Voorbeeld: wordt er voor 1 februari opgezegd dan stopt het abonnement op 1 maart. Wordt er later in de maand februari opgezegd dan stopt het abonnement op 1 april.
 • Bij opzeggen en later weer opstarten wordt er opnieuw inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Indien er niet opgezegd wordt loopt het abonnement automatisch door, ook na de zomervakantie.